ICDP tilpasset foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Oppsummering fra prosjektrapport.


Pilotprosjektet må oppsummeres å være vellykket, men med rom for noen endringer. Innledningsvis gis en punktvis oppsummeringen. Rapporten vil gi grundigere vurdering av de ulike punktene.
•    Veilederopplæringen er en omfattende prosess som det må settes av tid til. Det må drøftes om det er hensiktsmessig å anslå omfang av tidsbruk og gjøre klare avtaler med tjenestestedsleder i forkant av opplæring.
•    Gruppen av veiledere som får opplæring bør ikke være for stor. I basisversjonen er det plass til 25 stykker i opplæringsgruppa. Når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne kan det synes som 10-15 kan være en god størrelse.
•    Opplæringen av veilederne fungerte godt og veilederne mener selv at den var tilstrekkelig til å drive grupper.
•    God kjennskap til barn med nedsatt funksjonsevne er en forutsetning for å delta.
•    Bruken av ”mini-samtalegruppe” synes å være en god måte å få kompetanse i forhold til 8 tema for godt samspill og anbefales videreført.
•    Rekruttering av foreldre til gruppene viste seg å være en utfordring for noen. Tjenestesteder som har direkte kontakt med foreldregrupper bør prioriteres for opplæring.
•    En gruppestørrelse på 8 foreldre synes å være god. For få deltakere gjør gruppen sårbar. Type funksjonsnedsettelse synes å spille en mindre rolle med tanke på sammensetning av gruppene.
•    8 møter for foreldrene synes å være et passende omfang.
•    Det bør være to gruppeledere i samtalegruppene
•    Foreldrene trekker frem nytten av å være i gruppe med andre foreldre og få mulighet til å utveksle erfaringer med noen som er i samme situasjon som dem selv.
•    Programmets struktur, men med muligheter for fleksibel bruk er en fordel som muliggjør tilpasning til ulike grupper.
•    Det bør utarbeides film og annet sensitivitetsmateriale til bruk i gruppene.

For å laste ned hele rapporten, klikk på linken under

Last ned fil:
Rapport_ICDP tilpasset foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne.doc.pdf