ICDP tilpasset foreldre til ungdom

ICDP programmet ble i utgangspunktet utformet og rettet mot yngre barn og den primære omsorgen. De senere årene har imidlertid programmet blitt tilpasset og brukt i forhold til flere aldersgrupper og mennesker med ulik problematikk. Tilbakemeldinger fra mange i Oslo har vært et ønske om mer veiledning knyttet til oppdragelse og omsorg for ungdom. Ulik forskning viser at behovet for forebyggende arbeid med tanke på å hindre en ytterligere økning av kriminalitet, er stort. Flere offentlige utredninger legger også vekt på forebygging av kriminalitet og rusmisbruk blant innvandrerungdom (bl.a. NOU 2004:20 – Ny utlendingslov og Stortingsmelding nr.17- Om innvandring og det flerkulturelle Norge).

ICDP tilpasset foreldre til ungdom har blitt utført av Kristin Lára Fridjonsdóttir og Marianne Schulerud, begge ansatt i bydel Grorud. Leder av ICDP Norge, Ingeborg Egebjerg, har vært faglig ansvarlig.

Prosjektet ble avsluttet våren 2008. Klikk på linken under for å lese rapporten fra prosjektet.

Last ned fil:
rapport_ungdomsprosjekt_08.pdf