Rapport fra evaluering av Program for foreldreveiledning/ICDP

Evalueringen av Program for foreldreveiledning/ICDP er avsluttet, og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har nå offentliggjort rapporten: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2011/evaluering-av-foreldreveiledning.html?id=654486

Evaluering av Program for foreldreveiledning/ICDP

Program for foreldreveiledning baserer seg på International Child Development Programme (ICDP). ICDP implementeres som et forebyggende tiltak med det formål å støtte omsorgspersoner og gjennom det bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdommer. Program for foreldreveiledning gjennomgikk i perioden 2007-2010 en evaluering. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har det overordnede ansvaret for programmet og finansierte evalueringen.

Evalueringen ble gjennomført av Lorraine Sherr (University College London, UCL), Ane-Marthe Solheim Skar (Universitetet i Oslo, UiO), Claudine Clucas (UCL), Stephen von Tetzchner (UiO), Karstein Hundeide (UiO) og ICDPs forskningsgruppe.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for implementeringen av programmet (http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/). Foreldre tilbys ICDP-veiledning hovedsakelig gjennom helsestasjoner og barnehager. ICDP og Bufdir anbefaler åtte-tolv gruppemøter der foreldre kan diskutere temaer som beskrevet i ICDP-programmet under veiledning av to sertifiserte ICDP-veiledere (se www.icdp.no og www.icdp.info for mer informasjon). Det ordinære programmet retter seg mot foreldre generelt (basisversjonen). Det finnes også noen programmer som er tilpasset spesielle foreldregrupper. I denne evalueringen var minoritetsmødre, fedre i fengsel og foreldre til barn med spesielle behov inkludert.

Metode

Effekten av programmet på foreldre og deres barn ble undersøkt ved hjelp av spørreskjemaer til foreldre før og etter ICDP-deltakelse og sammenlignet med en gruppe som ikke mottok foreldreveiledning. For å studere langtidseffekten av foreldreveiledning ble det sendt ut et forkortet oppfølgingsspørreskjema til foreldre et halvt år etter spørreskjema nummer to. Det ble også gjennomført video-observasjoner og intervjuer av noen av ICDP-deltakerne. Kvaliteten av implementeringen ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema og intervju av ICDP-veiledere og trenere og innsamlede loggbøker.

Hovedfunn

Evalueringen viser at foreldreveiledning basert på ICDP-metoden har en positiv innvirkning på deltakende foreldre og deres familier. Programmet legger opp til diskusjoner rundt nære ting i en ikke-belærende veiledningsgruppe, noe som oppleves som støttende for foreldre, og de føler seg som bedre rustet til foreldrerollen etter ICDP-veiledning. Mens sammenligningsgruppen forble uforandret mellom de to målingene, viser dataene at foreldrene fra ICDP-gruppene oppgir bedre foreldrestrategi og økt engasjement ovenfor barnet. Videre rapporterte foreldrene færre negative emosjoner og mindre ensomhet etter ICDP. Barna oppleves som blidere, roligere og med færre vanskeligheter. Relasjoner innad i familien blir styrket gjennom et mer positivt samspill, noe som resulterer i at familielivet generelt blir mer harmonisk med færre konflikter. I tillegg til de generelle funnene viser data at det er forskjeller i intervensjonseffekter mellom de forskjellige mottakergruppene. Dette støtter gjeldende praksis av tilpassede versjoner for ulike målgrupper.

Evalueringen viser at ICDP-sertifiserte veiledere og trenere utviser stort engasjement og utbytte av å jobbe med programmet. På den annen side viser svarene deres at det ikke blir gitt nok midler til gjennomføringen og at det generelt er liten kvalitetssikring av gjennomføringen og lite fokus på tjenestenes forpliktelser til å gjennomføre grupper. Dette er medvirkende til at kun et fåtall av sertifiserte veiledere jobber aktivt med programmet.

Anbefalinger

Program for foreldreveiledning basert på ICDP-metoden ser ut til å ha en positiv effekt på foreldre, foreldre-barn-samspill og familieliv, og bør derfor være et tilbud til alle foreldre. I videre arbeid med programmet bør det fokuseres på å kvalitetssikre implementeringen av programmet gjennom mer støtte og oppfølging av veiledere. Det bør øremerkes ressurser til gjennomføring av grupper. Videre bør foreldre motta oppfølging. Mer forskning er nødvendig for å styrke ICDP som et evidensbasert program

For å lese rapporten / oppsummering av rapporten, klikk på linker under.

Last ned fil:
ICDP_Evaluation report to BLD June 2011.pdf
ICDP_Norsk sammendrag av evalueringsrapport 30 sider.pdf